Klauzula informacyjna RODO

Linki

Kaluzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 RODO – dla klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych firmy PATRONIC Jolanta Pawlik.

I. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej “RODO”) jest firma:

PATRONIC JOLANTA PAWLIK
UL. ADAMA MICKIEWICZA 24
70-383 SZCZECIN
NIP: 852-040-34-06
Telefon: (91) 48 45 275
E-mail: biuro@patronic.pl

II. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora?
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, f RODO w następujących celach:

 1. Odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz realizacji wszelkich niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umowy,
 2. Wykonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją zawartej umowy,
 3. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ewentualnych decyzji wydanych przez właściwe organy,
 4. W celu ochrony Państwa żywotnych interesów, do których należą:
  a. Należyta realizacja przedmiotu umowy,
  b. Możliwość zapewniania przez nas serwisu, modyfikacji lub rozbudowy produktów i systemów będących przedmiotem pierwotnej umowy, także po zakończeniu obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
 5. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:
  a. Możliwość świadczenia usług i należytego wykonaniem umowy oraz wykonywania czynności związanych z marketingiem bezpośrednim,
  b. Dochodzenie roszczeń i podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym,
  c. Możliwość ograniczenia ryzyka poprzez sprawdzanie sytuacji finansowej kontrahentów (klientów lub dostawców) lub ubezpieczenie wierzytelności.

III. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Przekazanie nam Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do zawarcia umowy, nawiązania współpracy lub realizacji zapytań ofertowych.
W przypadku gdy są Państwo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź osobą reprezentującą lub wskazaną do kontaktu przez inny podmiot w związku z realizacją umowy, do zawarcia umowy niezbędne będzie przekazanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

IV. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

 • Uzyskujemy je od osób, których dane dotyczą;
 • Uzyskujemy je również z jawnych rejestrów (m.in. KRS, CEIDG).

V. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • Dane osobowe, pozyskanie w związku z zawartą z umową lub czynnościami przedumownymi, w szczególności w związku z zakupem towaru (zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zakupem przez naszą firmę towarów lub usług – są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron, jednak nie krócej niż 5 lat (przepisy prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych przez określny czas, m.in. dla celów podatkowych i rachunkowych),
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa uzasadnionego interesu – ochrony Państwa żywotnych interesów – są przetwarzane przez okres trwania tego interesu,
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – są przetwarzane przez okres trwania tego interesu.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do własnych danych osobowych – możliwość uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, ze wskazaniem zakresu przetwarzania,
  2. Prawo do sprostowania – w przypadku, kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe będą mimo to dalej przetwarzane, jeśli pomimo cofnięcia zgody nadal będzie istniała podstawa prawna do ich przetwarzania,
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,
  5. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Państwa zdaniem brak podstaw do przetwarzania danych, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Czy przekazujemy Państwa dane innym firmom (podmiotom)?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom powiązanym własnościowo z Administratorem (w ramach grupy PATRONIC), ale tylko w celu i zakresie związanym z realizacją niezbędnych czynności przedumownych oraz realizacją zawartej umowy,
 • Podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności: firmom prawnym, podatkowym, księgowym, informatycznym, firmom świadczącym usługi serwisowe i techniczne, firmom kurierskim i pocztowym.

VIII. Czy przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.

Data aktualizacji: 01.04.2020

Przewiń na górę